LID WORDEN
LID WORDEN

PRIVACY POLICY

Welke gegevens verwerken wij?
BAN verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam van de leden, geslacht en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
Bij de aanvraag van een nieuw lid – sponsorovereenkomst – donateur – vrijwilliger – etc. kunnen wij u vragen om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan van de overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Hoe lang bewaren we gegevens?
BAN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.
BAN deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (b.v. WeTransfer). BAN zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. BAN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  Betaalachterstanden kunnen wij uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens mogelijk ook gebruikt voor een kredietwaardigheidsbeoordeling. Daarnaast verstrekt BAN uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

In kaart brengen websitebezoek
BAN maakt geen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies op de website: https://www.boksacademienijmegen.nl.

Vastleggen communicatie
Het bewaren van elektronische communicatie en de verwerking daarvan door BAN hebben als doel:

  • Beoordelingsdoeleinden van het volledige dossier;
  • Naslag;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar het emailadres: info@boksacademienijmegen.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde.

BAN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht
Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden behandeld.

Beveiliging
BAN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of kom langs bij onze vereniging.

Media, foto’s etc.
Leden kunnen zelf kiezen of zij alleen met hun naam, alleen met hun foto of met beide zichtbaar op bijvoorbeeld het wedstrijdformulier komen te staan, website: op de mediapagina’s. BAN plaats geen pasfoto’s op de website (wel van trainingen en wedstrijden). Wanneer men een foto wil laten verwijderen van de website dan dit graag direct melden bij het bestuur.

Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, bestuur, commmissies of andere leden van de boksvereniging is niet altijd een probleem en is meestal goedbedoeld. Maar wat als een ouder klaagt over het plaatsen van een foto of video van zijn kind op de clubwebsite of op een ander mediakanaal? Vervelend, maar als boksvereniging zijn wij verplicht om gehoor te geven aan de klacht.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Mocht er onverhoeds toch een schending van uw privacy rechten zijn, schroom dan niet ons te informeren.

PROEFLES
Abonnementen