LID WORDEN
LID WORDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

BEKIJK HIER ONZE HUISREGELS

Disclaimer voor www.boksacademienijmegen.nl

Stichting Boksacademie Nijmegen (Kamer van Koophandel: 64525929), hierna te noemen de BAN, verleent u hierbij toegang tot www.boksacademienijmegen.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

De BAN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De BAN spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de BAN.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de BAN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de BAN.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de BAN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het platform is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

Gedragsregels
Bijdragen aan de content worden geplaatst zonder tussenkomst van de BAN. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

De BAN behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het platform.

Dat kan het geval zijn bij:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands of Engels;
  • het noemen van aan derden toebehorende persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het platform door anderen hindert;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

PROEFLES
Abonnementen